1. Základní údaje

 

Dodavatel

IMA s.r.o., se sídlem Na Valentince 1003 / 1, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 9712.

Dodavatel je plátcem DPH.

 

IČ: 45277397

DIČ: CZ45277397

(dále jen "dodavatel")

 

Kontaktní údaje

Telefon: 251 081 068, 251 081 097 (obchodní oddělení)

FAX : 251 081 066

Email: Kontaktní formulář ZDE(dle jednotlivých sekcí)

 

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 7049642081/0100

 

2. Objednávka zboží

 

Seznam zboží na stránkách www.ima.cz/eshop je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

 

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží bez DPH, včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

 

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

 

3. Dodací podmínky

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem PPL, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky.

 

 

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit v hotovosti v provozovně dodavatele, dobírkou - v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, složenkou, nebo platbou předem, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

 

Cena poštovného / dopravného

Nad 10 000,-Kč ZDARMA.

Do 10 000,- Kč : 130,-Kč při platbě na účet.

Do 10 000,- Kč : 170,-Kč při zaslání na dobírku.

 

 

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

 

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

 

 

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

 

Recyklační poplatky

Recyklační poplatek za ekologickou likvidaci elektrických zařízení je zahrnut v kupní ceně. Poplatky jsou stanoveny podle platných tarifů v systému RETELA, dle zákona 121/2000 sb. v plném znění. (Novela zákona č. 185/2001)

 

4. Záruční podmínky a reklamace

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud není uvedeno jinak, je na zboží poskytována záruka 24 měsíců.

Zákazníkům, kupujícím zboží pro účel podnikání nebo dalšího prodeje, může být záruční doba zkrácena, dle podmínek příslušného dodavatele.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

 

Reklamace

 

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

  1. Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího.

  2. Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený naší firmou, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna IMA s.r.o., Na Valentince 1, Praha 5. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v provozovně prodávajícího, žádáme ho, aby si domluvit předem termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky.

  3. Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.

  4. Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.

  5. Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

  6. Pokud byla reklamace neoprávněná , prodávající písemně důvod zamítnutí reklamace uvede do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

5. Odstoupení od smlouvy

 

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

 

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu obchodu, nebo písemně v sídle dodavatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

 

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 

 

 

 

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží.

 

 

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

 

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

 

7. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.


Napište nám

Naše zákaznická linka je k dispozici od 9:00 do 15:00

Telefon:(+420) 251 081 068

Kontakt na naši zákaznickou linku